Personvern

Personvernerklæring for Meglerservice AS

Ditt personvern er viktig for oss i Meglerservice AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

1. Behandlingsansvar

Daglig leder i Meglerservice AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene knyttet til gjennomføring av eiendomsoppgjøret utført av Meglerservice AS og markedsføring av Meglerservice AS. 

2. Henvendelser

Dersom du ønsker å begjære innsyn, retting, sletting eller oppfyllelse av noen av dine andre rettigheter kan du sende en henvendelse til meglerservice@aktiv.no. Når du ber om innsyn kan du bli bedt om å fremlegge kopi av gyldig legitimasjon.

3. Formål med behandlingen og rettslig grunnlag

All behandling av personopplysninger i Meglerservice AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Meglerservice AS behandler personopplysninger knyttet til kunder og interessenter i forbindelse med oppgjør av bolig og fritidseiendom.

Vårt formål med behandling av personopplysninger kan deles inn i følgende hovedkategorier:

Behandling av personopplysninger om kunder, potensielle kjøpere og kjøpere for å oppfylle avtaler om kjøp/salg/leie av boliger

For å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg som kunde er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som blant annet navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, økonomiske opplysninger, samt opplysninger knyttet til den aktuelle boligen. Det rettslige grunnlaget for dette er at det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg.

Behandling av personopplysninger om kunder for å markedsføre våre tjenester

Dersom du har et etablert kundeforhold til Meglerservice AS, vil vi kunne tilby deg tjenester/produkter innen de kategoriene som du allerede har et avtaleforhold med oss om. Dette kan eksempelvis være e-poster eller SMS med tips og råd relatert til bolig, nyhetsbrev, mm. Vi vil i den forbindelse behandle opplysninger om navn, kontaktinformasjon, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i å markedsføre våre produkter og/eller tjenester. Dersom du ønsker å reservere deg mot dette, kan du kontakte oss og kreve at vi ikke skal benytte dine personopplysninger i markedsføringsøyemed.

Om vi ønsker å markedsføre produkter og/eller tjenester innenfor en annen produktkategori enn den vi har inngått avtale om, trenger vi samtykke fra deg. Vi vil da behandle de personopplysninger som du gir oss samtykke til.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger, herunder bl.a. hvitvasking

Vi har plikt til å behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysningene kan i den forbindelse bli innhentet fra og utlevert til andre finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil 10 år etter registreringen.

Vi vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/Enheten for finansiell etterretning (EFE).

4. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

  • Innsyn
  • Korrigering
  • Sletting
  • Begrensning av behandlingen
  • Innsigelsesrett (rett til å protestere på behandlingen)
  • Dataportabilitet
  • Rett til å klage til tilsynsmyndighet

5. Innsynsrett

Du har rett til innsyn i og kopi av de personopplysninger som Meglerservice har registrert om deg.

6. Hvor henter vi opplysninger fra

Vi innhenter i all hovedsak opplysninger direkte fra deg som kunde eller interessent. Innhenting av opplysninger fra tredjepersoner vil normalt basere seg på ditt samtykke, med mindre det er snakk om innhenting av informasjon fra offentlige registrere.

Innhenting kan skje for eksempel fra:

  • Andre selskap i konsernet eller kredittopplysningsforetak
  • Geodata (eks. eiendomsdata)
  • Infotorget (Folkeregisteret)

Du vil bli informert om innhenting av informasjon, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjonen varselet skal inneholde.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for å ivareta avtaleforholdet, vil du bli informert om hva opplysningene vil bli brukt til, og at det er frivillig å gi fra deg disse opplysningene.

7. Begrensninger av behandling, retting og sletting

Innenfor de rammer som følger av GDPR, personopplysningsloven og annen lovgivning vil du kunne få rettet og slettet opplysninger om deg.

Vi sletter personopplysninger når vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare opplysningene. Dette gjelder for eksempel dersom du har trukket tilbake et nødvendig samtykke, eller formålet med behandlingen er oppfylt.

Etter eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 nr. (3) skal kontrakter, dokumenter og journaler oppbevares i papirform eller på annen betryggende måte i minst 10 år etter at saken er arkivert. Disse opplysningene vil derfor ikke bli slettet, selv om du ber om det.

Personopplysninger som behandles som ledd i markedsføringsformål vil bli slettet når du ber om det, eller når formålet med den aktuelle behandlingen er oppfylt, senest ett år etter at siste henvendelse er sendt ut.

Personopplysninger som behandles som ledd i etterlevelse av hvitvaskingsregelverket skal lagres i fem år etter opprettelse og slettes senest ett år etter at lagringsfristen har utløpt, med mindre oppbevaringsplikten på 10 år etter eiendomsmeglingsforskriften også gjelder.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

8. Lagring

Ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet vil vi registrere og lagre opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet.

Opplysningene vil blant annet bli lagret i vårt kunderegister og i ulike saksbehandlingssystemer. Opplysninger, dokumenter og annen kundekommunikasjon, for eksempel e-post eller brev, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

9. Profilering og automatiserte avgjørelser

Om vi ønsker å benytte dine personopplysninger i forbindelse med profilering, vil vi gi deg informasjon om den underliggende logikken bak den/de automatiserte avgjørelsen(e), samt forventede konsekvenser for deg, før profileringen skjer.

I visse tilfeller er automatiske avgjørelser nødvendige for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, uten at avgjørelsen er basert på en profilering. Du vil i disse tilfellene ha en mulighet til å få avgjørelsen overprøvd av en fysisk person og mulighet til å bestride avgjørelsen. Hvis vi ønsker å gjennomføre automatiske avgjørelser utover dette, vil vi be om uttrykkelig samtykke fra deg.

10. Utlevering

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og vår taushetsplikt ikke er til hinder, kan personopplysninger også bli utlevert til tredjeperson for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Dette kan blant annet være forsikringsselskaper, banker og finansforetak.

Overføring av personopplysninger til selskapets databehandlere anses ikke som utlevering. Slik overføring forutsetter imidlertid at det foreligger databehandleravtale som sikrer tilfredsstillende sikring av personopplysninger hos databehandler.

Vi vil også utlevere personopplysninger til andre foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll-, og/eller rapporteringskrav fastsatt i lov, eller i medhold av lov. Det forutsettes at behandlingen av personopplysningene er underlagt taushetsplikt i det foretaket opplysningene utleveres til.

11. Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om Meglerservice AS retningslinjer og rutiner for personvern.

12. Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage dersom du anser at behandlingen av personopplysninger som gjelder deg, er i strid med regelverket.

Klagen kan sendes til:
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep
0152 Oslo
post@datatilsynet.no

Copyright 2020 Meglerservice AS